-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۳, پنجشنبه

جمعه اسک های پنجشیری و اندرابی را به میدان انداخته اند!


تاریخ، همیشه به طور یک نواخت «تکرار» نمی شود. مواردی پیش می آید که تاریخ چپه فیر می کند.

خونتای ارگ، عیناً اشتباه تاریخی دکتر نجیب الله را مرتکب می شود؛ با این تفاوت که اجرای این مأموریت را به دوش امرالله و رقیب مبارز انداخته و خودش تماشا دارد. خونتای ارگ نمی تواند عطا نور را با استفاده از زور از صحنه بیرون کند. تانک ها نمی توانند علیه مردم در دراز مدت بجنگند و فاتح باشند. شاید استعمال قوه مؤقتاً جواب بدهد؛ اما ادامه اش فاجعه بار است. عطا نور اعلام کرد که به فیصله خود پشت پا نزنید. تعییات شما را قبول نداریم؛ ولو به جنگ باشد. واقعیت این است که عاقبت این ماجرای تازه را نمی توان پیش بینی کرد. اما اگر عطا نور مغلوب میدان شود، بازوان حمایتی تازه تشکیل دکترغنی در ارگ نیز در ذهن مردم ما قطع خواهد شد. آن گاه، داستان دیگری رقم خواهد خورد که ممکن است خاطرات جنرال مومن و جمعه اسک را دو باره زنده کند.