-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۶, پنجشنبه

آیا غنی از توفان قطر عبور خواهد کرد؟

اکرام اندیشمند
یعنی محمداشرف غنی می گوید که از احمدشاه ابدالی تا کرزی همه با جنگ و خون ریزی به زمام داری رسیدند و تنها من(اشرف غنی) استم که با انتخاب مردم به زمام داری دست یافته ام. 
اما واقعیت این است که مذاکرات قطر میان امریکایی ها و طالبان در غیاب وی و حکومتش، خشم او را اینگونه به جوش آورده است:
«من با تانک های امریکایی نیامده ام. من کدام بادیگارد امریکایی داشتم؟ 
این خون و خون ریزی را که براه می اندازد؟ 
از احمدشاه بابا تا کرزی صاحب بر سر چوکی چه کاری نبود که نکردند؟ برادر، برادر را کُشت. پدر، پسرش را کُشت.... اول بار است در تاریخ افغانستان که من به ارادۀ مردم آمده ام. ...»
آیا غنی از توفان قطر عبور خواهد کرد؟