-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲, جمعه

آبادی مزار، میراث تاریخی عطا نور است...شفیع بی ره چه می گوید؟

شفیع بی ره یا رهگذر؟

لطیف پدرام نوشت: استاندار بلخ، آقای رهگذر به عنوان سخنران اول و نیز میزبان ایام نوروزی از پیشرفت های بلخ سخن گفت. انتظار داشتم آقای رهگذر از استاندار سابق بلخ جناب آقای استادعطامحمدنور قدردانی کند.آقای رهگذر خود از ولایت یک ساله اش سخن گفت ولایتی که به کمک آقای عطامحمدنور برایش فراهم شده بود. به هرحال، اگر آن دست آورد نامه ی بلندبالایی که آقای رهگذر خواند درست باشد در آن صورت به همان سیزده-چهارده سالی که استاد عطا استاندار بود، باید نگاه کرد. این یک سال آقای رهگذر برای آن دست آورد ها کم و تنگ است.
اشاره: چشم بستن بر واقعیات خدمات عطا نور، گمراهی مؤقت است. شفیع رهگذر به تجربه باید فهمیده باشد که خم گردنی بی جا، ظلم برخود است. ظلم بر خویشتن، مرتبه مساوی با ظالم دارد.