-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۱۷, جمعه

گپ غلط دکترغنی در باره احمد شاه ابدالی

اشرف غنی می گوید تمام پادشاهان از احمد شاه بابا تا کرزی به زور تانک های خارجی و کشتن برادر توسط برادر، کشتن پسر توسط پدر و و و به قدرت رسیدند و برای اولین بار در تاریخ است که به اراده مردم من رئیس جمهور انتخاب شده ام. من به زور تانک های خارجی نیامدم و بادیگارد خارجی استخدام نکرده ام.
این فتوای دکترغنی در مورد احمد شاه ابدالی غلط است. اتفاقاً احمدخان ابدالی تاج بخش ترین پادشاه پس از نادر افشار در منطقه است. او در ایران و هند، علاقه های کلیدی را به نخبه گان مورد علاقه اش یا متحدان نظامی می بخشید. شاید منظورغنی این است که احمد شاه با اردوی باقی مانده نادرشاه افشار به قندهار آمد و قدرت جدیدی را سوای مرکزیت ایران بنا کرد. اما او مانند غنی که به اثر دستور یا سفارش امریکا به کابل فرستاده شد، از اثر امر و وصیت نادرشاه مقتول به قندهار نیامد. او خود یک ماشین جنگی ثابت دراختیار داشت که به فتح و تصرف بستر های دارای ثروت و مالیه می رفت. یعنی خودش یک نیروی خارجی بود که حیات خلوت دیگران را برهم می زد تا قدرت خود را سرپا نگهدارد. در جغرافیای قندهار تا کابل، ثروتی وجود نداشت تا احمد شاه عمر سلطنت خود را طولانی کرده و از هر گونه گزندی درامان بماند. 
اما غنی، عیناْ مثل عبدالرحمان خان، شاه شجاع و نادرشاه مامور اداری یک قدرت خارجی است. وقتی قدرت خارجی، کشورش را اشغال کرد، به او فرصت داد که بیاید یک مدتی مطابق نقشه، کار کند.