-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲۵, شنبه

تعریف فشردۀ تاریخ افغانستان

از نکته نگاری های سیامک هروی
مقام جاپانی گفته بود: ما با امریکا خیلی جنگیدیم. ما کشتیم و او کُشت تا بالاخره متوجه شدیم با گاوی که شاخ‌های تیزی دارد نباید جنگید. گفتم از کشمکش با شاخ این گاو بهتر است به مایه‌های پر شیر آن بچسبیم، چسبیدیم و روزگار ما خوب شد. 
ما نه تنها یاد نگرفتیم به مایه‌های گاو بچسبیم، بلکه باربار با این گاو و آن گاو درآویز شدیم و مملکت را با شاخ‌های مختلفی تکه و پارچه کردیم و نسل‌های زیادی را به خاک و خون کشیدیم.
اما در تفاوت با غنی و مشاور امنتیش معلوم می‌شود این‌بار طالبان فهمیده اند که با شاخ گاو جنگ نمی‌شود.