-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۴, چهارشنبه

گسترش فقر چند بُعدی در افغانستان

از برگه ضیاء صدیقی

"پنجاه و دو (۵۲) در صد مردم افغانستان در فقر به سر می برند"
نخستین گزارش" شاخص فقر چند بُعدی؛" در افغانستان، از سوی ادارۀ احصائیه مرکزی افغانستان اعلام گردید.
اداره احصائیه مرکزی افغانستان فقر در کشور را در پنج بُعد زیر:
اول- صحت، دوم- تعلیم و تحصیل، سوم- وضعیت زنده گی، چهارم- کار، پنجم- شاخصهای (تولید، عاید و امنیت) بررسی کرده است.
این بررسی نشان میدهد که در حدود ۵۱،۷ درصد مردم افغانستان یعنی بیش از نیمی از مردم در این کشور در چند بعد فقیر هستند.
میزان فقر چند بُعدی کوچی‌ها ۸۹ درصد، روستایی ها، ۶۱ درصد، شهرنشینان، ۱۸ درصد و در نهایت میزان فقر چندبُعدی در سطح ملی در حدود ۵۲ درصد می‌رسد.
همچنان نظر به یافته‌های این اداره، ۸۲ در صد جمعیت کشور که در دهات زنده گی می نمایند شامل دایرۀ فقر چند بعدی می باشند. سطح پایین فقر چند بُعدی در کابل به ۱۲ درصد و سطح بلند آن در ولایت بادغیس به ۸۱ درصد می‌رسد.
باید در نظر داشت که ارقام واقعی فقر چند بعدی به مراتب بلند تر از ارقامی میباشد که در گزارش اداره احصائیه مرکزی بازتاب داده شده است .