-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۶, جمعه

جدول کشته ها و زخمی ها در سه ماه اول سال

آمار رسمی تلفات و زخمی ها در سه ماه اول امسال واصل شده به گزارشنامه افغانستانجنوری 2019، تعداد کشته ها: پلیس ملی 149، زخمی148، تلفات اردوی ملی، 74 کشته و 146 زخمی، تلفات امنیت ملی، 48 کشته، 60 زخمی. تلفات ملکی، 75، زخمی، 160. تلفات دشمن: 434 کشته، 221 زخمی.
فبروری:
 پلیس ملی، 328 کشته، 284 زخمی،  اردوی ملی، 284 کشته، 426 زخمی، از امنیت ملی: 14 کشته، 27 زخمی، تلفات ملکی: 262 کشته، 303 زخمی. تعداد کشته های طالبان: 1258 کشته، 497 زخمی 
مارچ:
تلفات پلیس ملی: 488 کشته، 640 زخمی. تلفات اردوی ملی: 346 کشته، 531 زخمی. تلفات امنیت ملی: 31 کشته، 28 زخمی. تلفات غیرنظامیان: 333 کشته، 675 زخمی. تلفات دشمن: 1680 کشته، 521 زخمی
اپریل:
تلفات پلیس ملی:  385 کشته، 756 زخمی. تلفات اردوی ملی: 255 کشته، 529 زخمی. تلفات امنیت ملی: 9 کشته، 28 زخمی. تلفات غیرنظامیان: 246 کشته، 267 زخمی. تلفات دشمن: 1591 کشته، 622 زخمی.