-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

حمدالله محب طوق لعنت به گردن غنی شده است

یکی از نقاط ضعف جبران ناپذیر گروه غنی این بود که بعد از تحریم حمدالله محب از سوی امریکا و ناتو، او با لجاجت تمام از برکناری وی سرباز زده است. البته درغیراین صورت هم، موقف دکترغنی بهتر نخواهد شد. 
خلیلزاد هنوز در طیاره جانب کابل روان بود که غنی مصلحتاً حمدالله را به نورستان ( یعنی به قول عام فرار بالامرغاب) فرستاد. تا وقتی خلیلزاد درکابل باشد، وی از نورستان برنخواهد گشت. این است سیاست انحصار، تنگ نگری و نتیجه رویارویی با مردم.
حمدالله محب بچه نیوریورک است و در زنده گی خود نورستان را نمی توانست به یاد بیاورد! غنی راه گم شده است.  مرکز جنگ و تلفات، بدخشان و فاریاب و بادغیس است؛ مگر او محب را به نورستان گسیل کرده است.