-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۸, چهارشنبه

درسخانه مولانا در بلخ همسن وسال تقریبی کلیسای نوتردام است!

ویکتورهوگو حدود ۲۵۰ سال پیش در برگ ۱۲۰ رمان گوژپشت نتردام نگاشته است: 
هنوز هم کلیسای نتردام پاریس بنای بلند و بسیار با شکوهی است. این ساختمان عظیم و با صلابت گرچه پس از طی قرون متمادی هنوز پا برجاست، ولی نمی توان جز با آه و افسوس تماشا گر رخنه و لطماتی بود که برآن راه یافته است. بر پیکر بنای با شکوه و پرافتخار کلیسا از بیداد زمان و جور مردمان جراحات و ضربات جان فرسایی وارد آمده و این یادگار پر ارزش باستانی که ساختمان آن در دوران شارلمانی آغاز گشته و در زمان فیلیپ اگوست به پایان رسیده، متحمل مصائب بی شماری شده است.
برچهره عروس ساختمان های کلیسایی ما، درکنار هرچین و چروک جای التیام زخمی به چشم می خورد. زمان، نا بینا و بشر، منگ است. اگر فرصت آن می بود که قسمت های مختلف این کلیسای کهن سال را به همراه خواننده کتاب بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیدیم ک سهم زمان و مرور ایام در تخریب این بنای باستانی به مراتب کمتر و کم ضرر تر از سهم مردمان به خصوص هنر مآبان بوده است.

ماکرون رهبر فرانسه اعلام کرد که این بنا در طی زمان بارها مرمت شده واین بار هم به شکل اساسی بازسازی خواهد شد. تا کنون حداقل دو میلیارد یورو از سوی افراد و سازمان ها برای دو باره سازی نتردام هزینه شده است. من فیلم ها را دیدم و حسرتم زد و در قعر اندوه فرو رفتم. فرهنگ و ارزش ها در قلوب بسیاری از ساکنان دنیای پیشرفته همچو خورشید می درخشد. ساختمان خسته و تاب خورده درس خانه سلطان العلماء در بلخ را به یاد آوردم که تقریباْ همسن وسال کلیسای نتردام است. این شکسته قامت خاکی ببین و آن کاخ عظمت را نگاه کن!
این توجه را نگر و آن بی نظری و غفلت وبیگانه گی را تماشا گر باش.
از میان دیوارهای خمیده درس خانه بلخ، ندای سرمدی مولانا را توان شنید. از آن بنای حیرت انگیز پاریس، هارمونی آخرالزمان طنین انداز است. از نخستین گهواره اسرار در بلخ، آوایی برمی خیزد و از اورنگ عرش روح و معنا- مثنوی معنوی- به نتردام آفرینان درس همزیستی و سلوک ماوراء مذهب می دهد. اما نتردام ایستاده است و درس خانه مولانا رو به زمینگیر شدن است. و بدین سانست که فرهنگی می ماند و تاریخی می میرد.