-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

رابطۀ حمله بر وزارت مخابرات با دزدی های رولا غنی

تمامی اسناد میلیون های دالری به نام رولا غنی در وزارت مخابرات از بین برده شد.گزارش ویژه از منبع خاص در وزارت مخابرات در اختیار گزارشنامه افغانستان قرار گرفته است که نشان می دهد محفل ارگ در تدارک حمله انتحاری برین وزارت دست داشته است.

ما این گزارش را پخش می کنیم؛ اما در رابطه به قضیه باید به یک تیم ژورنالیستان پژوهشی اجازه داده شود که سیاه وسفید ماجرا را معلوم کنند. 
برطبق خبر رسیده، مهاجمان به گونه ای عجیب، موفق شده بودند خود را به شعبۀ اسناد محرم صورت حساب های میلیون ها تن از مشترکین تلفن همراه، بخش خدمات انترنت و فروش کریدت تلفن برسانند.

درگزارش آمده است که درجریان نبرد با انتحاری ها به طور حساب شده، تمامی اسناد کریدت های دزدی شده تلفن و انترنت از بین برده شده و همه را به آتش کشیده اند. 
کارزار دادخواهی مردم در شبکه های اجتماعی تحت نام « کریدتم را دزدی نکن! اترا کجاست؟» مسوولان دولتی را با تهدید یک اقدام عمومی مواجه کرده بود. درگزارش آمده است که بخش اعظم پول های حاصل از سرقت اعتبارتلفن ها و ظرفیت حساب های انترنتی از سوی شرکت های مخابراتی، مرتب به ارگ منتقل شده و یا دراختیار خانم رولاغنی قرار داده شده است.

حدود شانزده میلیون نفر تلفن همراه در دست دارند و هرلحظه مصارف تلفن و انترنت آن سرسام آور است و عملیات برداشت ناجایز از کریدت های کاربران یک رقابت شدید بین ارکان دولت را برای چاپیدن یا گرفتن سهمیه روزانه ازین پول شناور و سهل الوصول را به وجود آورده است. 
در گزارش واصله قید شده است که با دامنه گیری اعتراضات کاربران در شبکه های اجتماعی اخیر در ارگ فیصله گردید که درپایانۀ دوره دکترغنی نباید هیچ سندی درین باره دربایگانی وزارت مخابرات موجود باشد که بعداً دستاویزی برای محاکمات بعدی قرار گیرد. 

برداشت از پول میلیون ها نفر به نام مالیه، درحالی صورت گرفته است که در وزارت مالیه هیچ سندی ازین سرقت های گیج کننده وجود ندارد. طالبان اول حمله بر وزارت مخابرات را تصدیق کردند؛ سپس رد کردند و در کنار اجساد تروریست ها یک بیرق داعش را گذاشتند که کمره ها فیلم آن را نشر کنند. 

برنامه نابودی اسناد میلیون ها دالری به نام خانم رولا غنی به همکاری پسرخاله رئیس امنیت ملی- عباس استانکزی- عملی گردیده است.