-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

امنیت ملی به سفارت عربستان اطلاعات می فروشد

تمام بسته های اطلاعاتی در مورد تحرکات و شبکه های ایران در افغانستان در اختیار سفارت ریاض قرار داده می شود. خبرمؤثق دراختیار گزارشنامه افغانستان قرار گرفته است که نشان می دهد ادارۀ امنیت ملی افغانستان به سفارت عربستان درکابل در مورد فعالیت ها و تأسیسات ایران در داخل افغانستان و حواشی مرز ها اطلاعات جمع آوری کرده و آن را در اختیار شعبه جاسوسی سفارت عربستان قرار می دهد. 
این نخستین بار است که چنین گزارشی به شعبه خبر گزارشنامه افغانستان واصل شده است. 
درخبر آمده است که اجنت خاص سفارت عربستان به نام ابوخالد هر هفته یک بار به ریاست روابط خارجی امنیت ملی مراجعه کرده و بسته های اطلاعاتی در مورد شبکه های ایرانی را به شکل کتبی تحویل می گیرد. 
عربستان درازاء این همکاری، به شماری از افراد خاص درامنیت ملی و دولت افغانستان به ویژه برای شخص معصوم استانکزی و گروهی از اعضای ولسی جرگه ماهیانه پول می پردازد. نکته مهمی که درین راپور قید شده، مشعر است که عربستان حدود ۲۰ هزار مدرسه خرد و بزرگ دینی را درسراسر افغانستان تحت پوشش گرفته و پول آن را به دولت افغانستان تادیه می کند. هریک ازین مدرسه ها، حد اوسط ۳۰۰ طلبه زن و مرد را تحت تربیه گرفته اند.

درخبراشاره شده است که مبادله و فروش اطلاعات سری به سفارت عربستان درزمان مأموریت محمد حنیف اتمر در مشاوریت امنیت ملی درارگ تحت نام « تفاهم نامه» شکل رسمی به خود یافته بود.
بسته های اطلاعاتی به طور مشخص در مورد لشکرفاطمیون و خانواده های آن ها به عربستان ارجاع شده است. شمار چشمگیری از فرماندهان پیشین استاد سیاف و حکمتیار درین حلقه تنظیم شده اند و به عربستان کار می کنند.