-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۰, سه‌شنبه

دولت، در تیم مذاکره کننده با طالبان حل شد

دکترغنی و حواریون ملتهب که به هر طرف قوا پیاده کرده و شلوغی راه انداخته بودند؛ بعد از تماس با سفارت امریکا و خلیلزاد، از کش مانده و چیزی به نام «دولت» در تعامل سیاسی با طالبان دیگر حضور و نظارت ندارد. محفل ارگ به این خیال بود که امریکا مجبور است در عرصه داخلی به هر اقدام آن ها سر موافقت بجنباند. این یک تحلیل اشتباه بود. درمیدان واقعیت، قضیه معکوس شد. ابهت دولت و اعتبار قوای مسلح ملی را در زورآزمایی های فرقه یی و شخصی با والی ها و قوماندان ها به زمین زدند. هیچ والی و فرمانده گردنکش را سرکوب نتوانستند؛ حتی حسیب قوای مرکز سر این ها پتکه و عربده کرد. سیاست مگر همین است؟ پس بی تدبیری را چه نامی است؟