-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

گور سلطان حسین بایقرا در هرات تخریب شد!

میراث های تاریخی هرات در معرض چور افتاده
شفیع الله قویاش خبر ناراحت کننده ای را در مورد تخریب آرامگاه سلطان حسین بایقرا، سلطان با فرهنگ هرات قدیم منتشر کرده است. ظاهراً شماری از غارتگران مافیایی به دنبال غنایم گورستان شخصیت های تاریخی اند تا چیزی بیابند و بفروشند. سیزده سال پیش ماما ضیاء قوماندان امنیه هرات در صحن مقبره خواجه عبدالله انصاری، یک گور قدیمی از دوران مغل را به کمک یک شبکه قاچاقچی ایرانی ها حفاری کرد و از میان گور، یک کلاه و یک گرز جنگی را بیرون کشید. شبکه مافیا به کمک اجیران فرهنگی تشخیص داده بودند که آن گور به یک فرمانده میان پایه مغل ها تعلق داشته که در جنگ هرات کشته شده بود. 
اوضاع وحشت ناک است. افغانستان از تاریخ و مدنیت خویش پیوسته تهی می شود. سالیان پیش لوحه سنگی آرامگاه ناصر خسرو قبادیانی بلخی را هم دزدیدند.