-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۵, یکشنبه

صف آرایی داخلی علیه طالبان ضعیف شده است

از فحوای عمومی عملیات «الفتح» طالبان فهمیده می شود که هدف شان بالا دستی در چانه زنی ها با امریکا است. امریکا ممکن است از روی سود ملی خودش هر امتیازی به طالب قایل شود، اما مردم افغانستان هر امتیازی به طالب قایل نیستند و با آن ها در تقابل قرار می گیرند.

نزد برخی حلقات معامله گر، چهره طالبان کمی از حالت سیاهی به خاکستری تغییر کرده بود؛ اما این اقدام اخیر نشان داد که ارتجاع سیاه هیچ گاه تغییر ماهیت نمی دهد. از سوی دیگر، تمایل به تداوم جنگ و حمله از سوی طالبان، جریان های ضد طالب در دولت را یک اندازه تقویت کرده یا فرصت تازه ای برای جبهه سازی سراسری ایجاد کرده است.

 آیا اعلام عملیات الفتح یکسره کار رهبری طالب است؟
به نظرمن، مشورۀ روسیه، پاکستان و ایران درین کار درنظر گرفته شده. آن ها برای خود نیز امتیاز چشمگیر می خواهند. به همین سبب، خلیلزاد بازهم راهی مسکو است تا سهمیه ها را مشخص کند. گویا مذاکره اصلی به نماینده گی از طالبان و ضد طالبان در اتاق های دپلوماسی انجام می گیرد.
اگر مقاومت داخلی پر رنگ نباشد، در میزچانه زنی ها ممکن است سهم مردم افغانستان فدای تقسیمات منافع بین امریکا و منطقه شود. تا اکنون مقاومت برجسته گی ندارد و یا بهتر است گفته شود که کشورهای رقیب امریکا از دریافت امتیازات متوقعه برای خود شان مایوس نشده اند؛ هرگاه تفاوت نظر به وجود نیاید، گزینه مقاومت نظامی علیه طالب در سطح احزاب جهادی روی دست گرفته می شود.