-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۳۱, شنبه

دکتر ضیاء کجا پنهان شده ای؟ وزارت مخابرات در ۲۰۰ متری تو است


نخستین نشانه های سقوط قهری و فضاحت بار حاکمیت ضد ملی غنی شروع شده تا تروریستان مستقیم به ارگ برسند.اینک یک گروه از تروریست های « سیاسی» به دستور خونتای طالب در دوحه، بعد از سبوتاژ مذاکرات مرموز از سوی حامد کرزی و دکترغنی، به حساس ترین ساختمان دولتی درکابل حمله ور شده اند.

معلوم نیست چه شمار کارکنان زن و مرد وزارت مخابرات در معرض خطر مرگ قرار گرفته اند.

کجاست آن «قطعات ویژه!!» به سر گروپی دکتر یاسین ضیاء یا ضابطان نوکار در بست جنرال در وزارت داخله که به فرمان دکترغنی به شبرغان دیسانت شده و قوماندان نظام الدین قیصاری را با اهانت و شدت عمل به چرخبال فروبرده و او را در فضا از ریسمان آویخته و به کابل انتقال دادند. به نظر می رسد نوبت به قلع و قمع مافیای حکومتی نیز رسیدنی است.

ساختمان هجده طبقه ای وزارت مخابرات مثل برج چهارگوش ترسناک در میانۀ شهر ایستاده و همه جا از آدم و موتر خالی شده است. هیچ مانعی هم نیست. پس کجاست نیروهای کوماندو که با تانک ها و چرخبال ها به منظور دهشت افگنی به شهر مزارشریف دیسانت شده و قوماندانی امنیه را «فتح» کرده بودند؟

سراغ گل نبی احمدزی و داوود تره خیل را بگیرید که تانک را از روی پیکر چند جوان در چهارراهی زنبق عبور دادند... اکنون در کدام موش خانه خزیده اند؟
کجاست آن قطعه تروریستی پی پی اس وابسته به ارگ که با محل درگیری کمتر از نیم کیلومتر فاصله دارد. غنی خائن که قوای مسلح را در جهت اهداف ضد ملی خویش به کار می اندازد، مگر نمی تواند همان قطعات را از عقب یا جناح راست یا چپ وزارت مخابرات مثلا به طبقه هشتم یا دهم دیسانت کرده و تروریستان را از دو جهت درهم بفشارند که یا تسلیم شوند و یا کشته شوند. 
به دکتر ضیاء احوال دهید که آهن درتاب است. در کجا پنهان شده ای؟