-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۶, جمعه

قوماندان های خائن و مشکوک در اردوی ملی

گفته می شود که قطعات اردوی ملی و پلیس در محورهای داغ جنگ به طور «سرقفلی» قبلاً معامله می شوند. هر قوماندانی که نفر زیاد زیر امر خود دارد، مراجعین بزنسی بیشتر دارد. ۳۵ سرباز مسلح یک باره قتل عام می شوند؛ درحالی که وزارت دفاع، قطعه کشف، ترصد و ضد حمله در اختیار دارد؛ طیاره دارد؛ امکانات فوق العاده دارد؛ در مواضع دفاعی و بلنداژ ها سنگر زده. پس این تلفات نشان می دهند که قوماندان ها به «قمار بازی» بالای زنده گی جوانان مشغول اند. حاجی اسد که لاف حمله به پاکستان می زد حالا حتی توضیح نمی دهد که در بالامرغاب چه خبر است و چند ملیشه غیرحکومتی و سرگردان چه گونه قرارگاه های اردوی ملی را متصرف می شود؟!