-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۷, شنبه

عمران خان سمبول منافع ملی پاکستان است

تمیم عاصی نوشته است: سه “مشورت برادرانه” من به عمران خان دارم: الف. زندانیان جنبش حفاظت از پشتونها را در پاکستان رها کنید. ب. دست اردوی پاکستان را از سیاست و اقتصاد این کشور کوتاه بسازید. ج. تمامی عملیات های نظامی تان را علیه قوم مظلوم بلوچ در بلوچستان بند کنید.

این مداخله نیست یک مشورت برادرانه است. مشورت های برادرانه تان را با عمران شریک بسازید!
اشاره: ظاهراْ وی توانایی عمران خان را معکوس دیده؛ عمران، گماشته اردوی پاکستان و گردن کلفت های اقتصادی است.