-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۴, شنبه

این کاروان زورکی صلح که خلیلزاد به راه انداخته، ممکن است به زور و تیله و تمبه به یک منزل رسانیده شود، مگر نتیجه اش این خواهد بود که همان منزل را همراه با کاروانیان و تیله کننده گان خراب خواهد کرد. درغیاب مردم، قطعاْ ممکن نیست ستاد اطلاعاتی و اداری پاکستان در ارگ کابل مستقر شود. امریکا اگر به شعار های قبلی اش متعهد باشد، این اشتباه کلان را مرتکب نمی شود. رهبران امریکا سال ها گفته اند که آن ها اشتباه نادیده گرفتن افغانستان را دوباره تکرار نمی کنند. اکنون مشاهده می شود که اشتباه را به شکل بسیار فجیعانه تکرار می کنند.