-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۵, یکشنبه

هشدار به دین مداران قالب گرا و نسخ اندیشان ابدی شعار

عزیزالله آریافر
اشاره: درین متن کوچک، تغییر دیدگاه دریک سطح وسیع به چشم می خورد. اخوانیت پیش چشم همه درحال مردن است.

ادیان در مجموع؛ کران‌مند، تاریخ‌مند، باورمحور و محدود اند؛ و در بسترهای اسطوره‌یی، عرفی و فرهنگی کوچک و معین شکل گرفته اند؛ اما عرصهٔ دانش و شناخت جهان؛ ناکران‌مند، فراتاریخی، فرافرهنگی و تجربه‌محور است. 
بهترین روش این‌است که هریک در حوزه‌ی رسالت و مسؤلیت خود باقی بمانند؛ رسالت دین، تذکیه نفس افراد و توسعهٔ مکارم اخلاقی است تا از مجرای آن انسان‌، شایستگی ارتباط با خدا را کسب نماید؛ اما رسالت علم، کشف قوانین، مجهولات و روابط درون‌ساختاری و میان‌ساختاری اجزای شکل‌دهنده‌ی جهان است تا فضای زیستی انسان‌ها را گسترش دهد و منابع حیاتی بیشتر و مطمئن‌تری را در اختیار آنها قرار دهد. 
قرار دادن بار علم بر دوش دین و کلان‌سازی دامنه‌ی انتظارات از آن، یکی از عوامل اصلی بی اعتباری و فروپاشی ادیان بزرگ تاریخ بوده است. 
شکست تلخ مسیحیت در برابر علم، از جهتی معلول طرح مسائل علمی در متن مقدس و دست درازی در حوزه‌هایی بود که جز قلمرو دین نیستند.