-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

گزارش رویداد ها در ۲۴ ساعت گذشته در سراسر کشور

افغانستان درصدر کشورهایی قرار دارد که رویداد های مفید و مثبت درآن بسیار کم اتفاق می افتد. ولایت بغلان  : پرسونل شامل عملیات درساحات ترک صیاد ،ترخیل و جولا ولسوالی نهرین حوالی ساعت 15:00 مورخ 2 / 2 / 98 باکمین دشمن مواجه 2 نفر پولیس ملی مجروح جنگ جریان دارد.

 ولایت کندهار : یکنفرکارمند قطعه 03 امنیت ملی درمنطقه مخابرات حوزه اول شهرکندهار توسط دشمن ذریعه فیرتفنگچه بساعت 17:30 مورخ 2 / 2 / 98 به شهادت رسیده است .

ولایت لوگر : یکتعداد پرسونل اکمالاتی پولیس محلی در مسیر راه پل متانی پل علم حوالی ساعت 17:30 مورخ 2 / 2 / 98  با کمین دشمن مواجه جنگ بساعت 19:30 خاتمه یافت در نتیجه 1 نفر پولیس محلی به شهادت رسیده است .

ولایت ارزگان : از اثرضربه هوائی حمایت قاطع درقریه شورنگ شمالی شهر ترینکوت بساعت 17:46 مورخ 2 / 2 / 98  چهار نفر دشمن کشته و 1 نفر شان مجروح گردیده است.

ولایت هلمند : از اثر انداخت سلاح هاوان دشمن بالای پرسونل شامل عملیات درساحه بازارولسوالی سنگین بساعت 08:20مورخ 2 / 2 / 98 دو نفرسربازان پولیس ملی و 3 نفراردوی ملی مجروح گردیده اند.

ولایت بغلان : دشمن بالای پوسته های پولیس ملی ساحات پل بددره وپل کرو ولسوالی دوشی حوالی ساعت 20:15 مورخ 2 / 2 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد.
 ولایت سمنگان : از اثر برخورد مسلحانه بین حاجی رشاد و محمد آصف افراد مسلح غیرمسئول درساحه گدام های شهر ایبک بساعت 18:50 مورخ 2 / 2 / 98 حاجی خالد پسر حاجی آصف به قتل رسیده است.

ولایت پکتیا : دشمن  بالای پوسته خیزش مردمی نمبر1 ابراهیم خیل شهر گردیز حوالی ساعت 20:50 مورخ 2 / 2 / 98  حمله نموده 10 نفر پرسونل کمکی پولیس ملی به محل اعزام جنگ جریان دارد.

ولایت زابل : دشمن بالای پوسته پولیس ملی طبق سر شهرقلات حوالی ساعت 21:00 مورخ 2 / 2 / 98 حمله نموده پوسته متذکره بساعت 21:20 سقوط نموده پرسونل کمکی پولیس به محل اعزام جنگ جریان دارد.

ولایت هرات : برخورد مسلحانه بین افراد ملانیازی طرفدار به حکومت و پرسونل اردوی ملی درمنطقه پل میرداود ولسوالی گذره حوالی ساعت 19:00 مورخ 2 / 2 / 98 آغاز پرسونل پولیس ملی غرض حل وفصل موضوع به محل اعزام 2نفرپولیس ملی ازطرف افراد ملانیازی بطورگروگان گرفته شده و یکعراده هاموی پولیس ازاثر انداخت افراد ملانیازی عارضه گردیده جنگ جریان دارد.

ولایت غزنی : از اثر ضربه هوائی حمایت قاطع درقریه قلعه شیر ولسوالی اندر بساعت 20:20 مورخ2 / 2 / 98 هشت نفر دشمن کشته و 1 باب قرارگاه شان تخریب گردیده است.

 به تعقیب راپور 14- ولایت هرات : برخورد مسلحانه بین افراد ملانیازی طرفدار به حکومت و پرسونل اردوی ملی درمنطقه پل میرداود ولسوالی گذره حوالی ساعت 19:00 مورخ 2 / 2 / 98 آغاز پرسونل پولیس ملی غرض حل وفصل موضوع به محل اعزام جنگ بساعت 21:00 خاتمه یافت درنتیجه 2 نفرپولیس ملی ازطرف افراد ملانیازی به گروگان گرفته شده و یکعراده هاموی پولیس ازاثر انداخت افراد ملا نیازی عارضه دارگردیده ازجزئیات دقیق بعداً راپورارایه میگردد.

 ولایت لغمان : انداخت پیکا وکلاشینکوف دشمن بالای پوسته پولیس محلی کتل و نوقلعه شهر مهترلام بساعت 22:00 خاتمه یافت در نتیجه 1 نفر پولیس محلی شهید گردیده است.
ولایت زابل  :  یک حلقه ماین ضدوسایط درمنطقه پمپ حاجی عزیز ولسوالی شهرصفا حین عبور یکعراده هاموی گزمه پولیس ملی به ساعت 20:30 مورخ 2 / 2 / 98 انفجارنموده درنتیجه 2 نفرسربازان پولیس ملی مجروح گردیده اند.

 به تعقیب راپور 8- ولایت بغلان  : کمین ساعت 22:00 خاتمه یافت در نتیجه 2 نفرساتنمنان پولیس ملی مجروح گردیده اند .
 ولایت زابل  :  از اثر انداخت سلاح کلاشینکوف دشمن بالای پوسته پولیس ملی زنجیر ولسوالی ارغنداب بساعت 22:50 مورخ 2 / 2 / 98 یکنفر پولیس ملی مجروح گردیده است .
به تعقیب راپور 16- ولایت پکتیا : حمله بساعت 22:20 خاتمه یافت در نتیجه 1 نفر خیزش مردمی شهید و  1 نفر خیزش مردمی مجروح گردیده است .
به تعقیب راپور 19-ولایت زابل : جنگ بساعت 01:00 مورخ3 / 2 / 98 خاتمه یافت درنتیجه پوسته دوباره توسط پولیس تصرف 3نفرسربازان پولیس ملی شهید و 2 نفرسربازان پولیس ملی مجروح  گردید.

 ولایت پکتیا : یک حلقه ماین ضدوسایط درساحه تنگی خوله حسن خیل  ولسوالی احمد خیل حین عبور یکعراده هاموی پولیس ملی بساعت 17:00 مورخ 2 / 2 / 98  انفجار نموده درنتیجه 3نفرپولیس ملی مجروح گردید .

 به تعقیب راپور 12- ولایت بغلان : حمله بساعت 23:55 بدون تلفات خاتمه یافت .
ولایت بلخ : دشمن بالای پوسته های محافظت عامه پاپلین گاز ولسوالی چمتال حوالی ساعت 02:05 مورخ 3 / 2 / 98 حمله نموده جنگ بساعت 02:50 خاتمه یافت در نتیجه 1 نفر سرباز محافظت عامه مجروح گردیده است .

 ولایت هلمند : انداخت دشمن : دشمن یک فیر مرمی هاوان را از اسقامت نامعلوم بالای پوسته امنیتی ساحه سورگدر مربوطات حوزه نهم شهرلشکرگاه حوالی ساعت 23:00مورخ 2 / 2 / 98 انداخت نموده در یک خانه مسکونی اصابت نموده در نتیجه یکنفر ملکی شهید، (2)نفر ملکی مجروح گردیده اند.

 ولایت لغمان : انداخت دشمن : انداخت پیکا دشمن بالای پوسته شکرمان و اسلام آباد پولیس محلی ولسوالی علیشنگ حوالی ساعت 06:30 مورخ 3 / 2 / 98 آغازوبساعت 07:30 خاتمه یافت درنتیجه یکنفر ملکی مجروح وبه شفاخانه انتقال گردیده است.
 ولایت کندهار : حمله دشمن : دشمن بالای پوسته امنیتی پولیس ملی حاجی منان اکا ولسوالی معروف حوالی ساعت 11:00 مورخ 3 / 2 / 98 حمله نموده جنگ جریان دارد. پرسونل خواهان کمک هوائی گردیده اند.
 ولایت کنرها : انفجاربالون گاز : یک عدد بالون گاز درداخل پوسته نظم عامه درساحه گلسلک ولسوالی چپه دره حوالی ساعت 10:30 مورخ 3 / 2 / 98 انفجارنموده درنتیجه 3 نفرپرسونل نظم عامه مجروح وبه شفاخانه انتقال گردیده اند.

 ولایت فاریاب : حمله دشمن  : دشمن بالای پوسته پولیس ملی قریه دهن دره ولسوالی پشتونکوت حوالی ساعت 01:00مورخ 3 / 2 / 98 حمله نموده جنگ بساعت 02:20 خاتمه یافت. درنتیجه 1 نفرسرباز پولیس ملی شهید و 1 نفرسربازپولیس ملی مجروح به شفاخانه انتقال گردیده است.
 ولایت بامیان : تحصن : درحدود 80 نفر از اهالی قریه جات ولسوالی سیغان مبنی بر تقرر ولسوال جدید آنولسوالی در منطقه  دوراهی  حوالی ساعت 11:00 مورخ 3 / 2 / 98 یک باب خیمه تحصن را برپا نموده و تحصن جریان دارد.

ولایت بلخ  : درگیری با مخالفین  : یکتعداد مخالفین درمنطقه گورتپه مسیر شاهراه ولسوالی چهاربولک چک پاینت ایجاد نموده بودند بساعت 10:00مورخ 3 / 2 / 98 حًارمن محمد هاشم قوماندان امنیه ولسوالی متذکره با 20نفرپولیس ملی به محل اعزام جنگ بساعت 11:15خاتمه یافت. درنتیجه 1نفرملکی راننده واسطه تانکر تیل شخصی مجروح و به شفاخانه انتقال گردیده است.
ولایت بغلان : حمله دشمن : دشمن بالای پوسته های امنیتی پولیس ملی ساحات پل بددره وپل کرو ولسوالی دوشی حوالی ساعت 20:15 مورخ 2 / 2 / 98 حمله نموده جنگ بساعت 23:59 خاتمه یافت. در نتیجه 1 نفر سرباز پولیس ملی مجروح و بشفاخانه انتقال گردیده است.
 ولایت کنرها : انداخت دشمن : انداخت پیکا وکلاشینکوف دشمن بالای بیزجلاله اردوی ملی ساحه شیرغشو ولسوالی غازی آباد حوالی ساعت 11:30 مورخ 3 / 2 / 98 آغازوبساعت 13:30 خاتمه یافت. درنتیجه یکنفر اردوی ملی مجروح گردیده است.
 به تعقیب راپور قبلی 6:- ولایت کندهار : حمله دشمن : دشمن بالای پوسته امنیتی پولیس ملی حاجی منان اکا ولسوالی معروف حوالی ساعت 11:00 مورخ 3 / 2 / 98 حمله نموده جنگ بساعت 14:00 بدون تلفات خاتمه یافت.