-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۹, دوشنبه

اگرعزت درخارج نداشتی، چی گفته آمدی رئیس جمهور شدی؟

دکترغنی مدعی است که جرگه کلمه فارسی است. این کلمه دراصل کلمه مغلی است. برعکس ادعای دکترغنی، هیچ کشوری دنبال یافتن یک سازۀ قدیمی به نام لویه جرگه نیست. تمام کشور ها به قانون مدنی و پیشرفته دست یافته اند. جرگه ها در درازنای تاریخ، سیاسی بوده، جرگه اهالی یک قریه برای فیصله دادن به یک منازعۀ کوچک حسابش جداست؛ جرگه سیاسی معادل شریعت سیاسی است که فقط  از بالا سفارش شده و از درون آن، مطلب مشخص استخراج می شود.
 دکترغنی بدون مقیدات و مستندات تاریخی دست تکان می دهد که جرگه از هزاران سال است که درین کشور دایر شده! در کدام کشور؟ جغرافیای تاریخی کشور فعلی اول باید تعریف شود. دوم توضیح دهد که این کشور چه وقت تولد شده و چه وقت حدود ثابت و سرحدات دایم داشته؟ شعار شر درگم رُخ دیگر عوام فریبی است که به درد مردمی که طالب راه حل های مشخص اند، نمی خورد.
او گفت امروز ما به افغانستان ناشنیده گوش می دهیم!
تهداب گزار نفاق و جنگ خانه به خانه در قرن ۲۱ از افراد دست چین شده « مشوره واضح» طلب دارد. مشوره واضح همان سفارش خاصی است که در دهان کمیته ها می گذارند. چکیده اش این خواهد بود که در تقسیمات قدرت در آینده، محفل ارگ هم شامل باشد.
او گفت خارج ازین خاک مگر یکی از ما عزت داریم؟ کسی نیست سرش صدا کند که در چهل سال تمام درامریکا و لبنان چه می کردی و با کدام عزت آمدی که مدیر اداری پنتاگون در دستگاه کابل شوی؟