-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۶, دوشنبه

رحمت الله نبیل: درجرگه مشکوک شرکت نمی کنیم

اعلامیه تیم انتخاباتی امنیت و عدالت و محور مردم افغانستان
تیم انتخاباتی امنیت و عدالت و محور مردم افغانستان با درک عمیق از وضعیت سیاسی و ابهامات و پرسش های بسیار جدی در باره اهداف جرگه یاد شده و موثریت آن در ا‌وضاع کنونی و نحوه انتصاب و فراخوان اعضای آن بایسته می‌دانیم تا در این جرگه شرکت نکنیم.

۱. ترکیب تیم رهبری برگزارکننده جرگه مشورتی صلح وابسته به یک تیم انتخاباتی بوده و فاقد مشروعیت و مقبولیت ملی می باشد؛
۲. اجندای جرگه تاکنون مبهم و ناروشن بوده و پیرامون آن وضاحت ‌وجود ندارد؛
۳.  در حاشیه قرار دادن جریان ها ،احزاب و نهاد های مدنی در امر گزاری جرگه و محول نمودن اتخاذ تصامیم کلان در حول منافع محدود یک حلقه خاص در برگزاری جرگه نگرانی دیگری است که قابل تشویش پنداشته میشود؛
۴. تخصیص پنج میلیون دالر از خزانه ملت گرسنه و برهنه‌ پا بدون شفافیت در مصرف و اهداف روشن؛
۵. عدم میکانیزم مدون و منطقی در امرگزینش اعضای جرگه؛
۶. فلج شدن دستگاه اجرایی حکومت در روز های برگزاری جرگه و مزاحمت به شهروندان کابل در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان؛
۷. استفاده سؤ از نام جرگه و بهره گیری انتخاباتی توسط تیم حاکم؛
۸. غیر اجرایوی بودن فیصله های جرگه (تیم حاکم در طول عمرش به هیچ یک از خواست های برحق و مشروع شهروندان و جریان های سیاسی تمکین نکرده است بنآ فیصله های جرگه هیچگونه ضمانت اجرایی در پی نخواهد داشت؛
۹. نبود جایگاه و تعریف روشن حقوقی از چنین جرگه ها در قوانین نافذه کشور؛
مسایل فوق از زمره نگرانی های کلیدی اند که موجب نگرانی جدی تیم انتخاباتی امنیت و عدالت و محور مردم افغانستان می‌شوند و ما را وا‌ می‌دارند تا از این جرگه دور بمانیم. 
تیم انتخاباتی امنیت و عدالت و محور مردم افغانستان برگزاری چنین جرگه های فرمایشی با اجندای مبهم را نه تنها گره گشاه چالش های فرا راه روند صلح در کشور ندانسته بلکه موجب خلق بحران ‌های مضاعفی در کشور می داند که مدیریت آن‌ بسیار دشوار خواهد بود.
در فرجام تیم انتخاباتی امنیت و عدالت و محور مردم افغانستان بعد از بررسی همه جانبه از چگونگی برگزاری جرگه باتوجه به نگرانی های جدی متذکره به این نتیجه رسیده است که در این جرگه اشتراک نکند.
تیم انتخاباتی امنیت و عدالت و محور مردم افغانستان اشتراک در جرگه را تحریم و با متحدین اش گام های عملی را در جهت ختم جنگ و تامین ثبات از مجرا های مشروع و مقبول بر خواهد داشت.

باحرمت
تیم انتخاباتی امنیت و عدالت تحت رهبری
رحمت الله نبیل