-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۰, سه‌شنبه

چرا عوض بی حرمتی به ناشناس، به قلندر مومند پاسخ نمی دهید؟

اشاره: نظر استاد پرتونادری درین باره صائب است. ناشناس پل پیوند هنر و فرهنگ در افغانستان است. قلندر مومند براساس ۴۰۰ منبع کتاب پته خزانه فی المیزان را نوشته است. هیچ کسی را در افغانستان یارای مقابله و گفتمان با قلندر مومند نیست.
به این غائله و شلوغ نویسی در حق ناشناس خاتمه دهید!پرتو نادری نوشت: من در پیوند به قران کتاب خدا، کتاب هایی و نوشته هایی خوانده ام که از زاویه های دیگری به قرآن نگاه شده است.
باری هم گفتند که قرآن رویاهای پیمبر است، کلام پیمبر است؛ اما چنان نویسنده گانی را این همه به منجنیق عذاب اندر نساختند که دکتور صادق فطرت ناشناس را در مورد سخنانی که در پیوند به پته خزانه گفته است.

من از تمام آنانی که این همه به این آواز خوان کم بدیل کشور اهانت کرده و نارواترین سخنان را در حق او گفته اند، می خواهم بپرسم که آیا شما یکی بردهم خدمت ناشناس را به فرهنگ، موسیقی و زبان پشتو انجام داده اید؟

نا شناس با آن آواز ماندگار، هنر و موسیقی خود یکی از آن بزرگانی است که شعر کلاسیک و معاصر پشتو را به زیبایی و تاثیر گذاری به خانه خانهء مردمان غیر پشتون افغانستان رسانده است.

به همین گونه او با آواز و موسیقی خود شعر کلاسیک و معاصر پارسی دری را در دوردست ترین دهکده ها به خانه های پشتون ها رسانده است.

او را به تعبیری می توان پل پیوندی در میان این دو زبان و فرهنگ است.
به یاد داشته باشید که صادق ناشناس دیگر تنها آواز خوان افغانستان نیست؛ بلکه او آوازخوان همه حوزهء گستردهء پارسی دری و پشتو است.

شما دارید این آواز شکوهمند را خاموش می سازید. شما با تبر و تیشهء دشنام بر خاسته اید و می خواهید این تندیس بلند آواز را در سیمای تندیس های بزرگ بودا در هم شکنید.
شخصیت های چون ناشناس خود تندیس های پرشکوه فرهنگ اند.

سخن آخر این که ناشناس هیچ سخنی تازه یی نگفته است.
من هم پته خزانه را خوانده ام و هم پته خزانه فی المیزان را و هم آن نوشته پژوهشی، گسترده و مستند حاج یزدانی را.

این را هم بگویم که پته خزانه فی المیزان در پشاور به کوشس و حمایت مالی یکی از نویسنده گان پشتون افغانستان به نشر رسیده است. او خود نیز بر اصالت پته خزانه شک دارد.
هنوز در افغانستان پته خزانه فی المیزان ، یک کتاب بی پاسخ است. قلندر مومند گفته که برای نوشتن آن کتاب به چهار صد منبع مراجعه کرده است.

چه دلیلی وجود داشت که تا کنون هیچ یک از نویسنده گان پشتون در افغانستان به پاسخ قلندر خان مومند نپرداخته و بعد این قدر چوب و چماق برفرق هنرمند خود می شکنیم!
ناشناس هیچ سخن تازه یی بیرون از سخنان قلندر خان مومند نگفته است.

به این غائله پایان داده شود بهتر است. به گونهء پیشنهاد می گویم که وابسته گی خانواده گی و نژادی انسان ها را بر بنیاد تجزیه و آزمایش دی ان آ روشن می سازند و به همبن گونه عمر مرکباتی را که در ترکیب خود کاربن دارند بر اساس کاربن چهارده تعیین می کنند.
نسخهء اصلی را پیدا کنیم و در معرض آزمایش های علمی قرار دهیم و بس.
پرتونادری