-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۴, شنبه

رقیب مبارز- نمونه دردناک تاریخی دیگر در افغانستان


خدایی خدمتگاران «گذشته گرایی» مثل علف می رویند؛ اما تیغ علف خوار، در واقع همین نسل آگاه است که برق می زند. تاریخ افغانستان همیشه نمونه های عبرت بار خود را در دوره های بحران معرفی می کند. یکی ازین نمونه ها عبدالرقیب مبارز بود که خودش را در اختیار محفل ضد ملی نفاق آئین قرار داد تا سوار بر طیاره و تانک او را به «دایره حلال» یک معرکه حرام پرتاب کنند.

 موازی با این، فهم تاریخی و تجربی برخاسته از «مقاومت» عادلانه نیز از مؤلفه های نوین در سیاست و رزم کشور ما است که اکنون به یک فرهنگ بازدارنده و درخشان مبدل شده است. رقیب مبارز را آورده بودند که دراحساسات عطانور عملیات انتحاری انجام دهد تا عالمی برباد برود؛ اما عطا نور در سه دوره، هرچند سخت فشرده و مستاصل گشت و تلخکامی ها به جان خرید که فقط خودش می داند و خدایش؛ مگر قدرت روانی از کف نداد و یک گام به جلو رفت؛ دو گام به عقب؛ الحاصل مقاومت عادلانه را در ریشه نگهداشت و محاسبۀ خطای دکترغنی و چپق بازان اقتصادی و بی سوادان تاریخی را برهم زد.

نسل تازه رقیب مبارز وخلیل اندرابی در هر ده سال، می رویند؛ مدتی درمرداب توطئه نیابتی پروبال می کشند؛ اما جرقه سان راهی عدم می شوند. غنی می توانست گل نبی احمد زی یا اختر ابراهیمی را به بلخ ببرد؛ چرا نبرد؟ جوابش معلوم است.  رقیب مبارز ها که دم دست باشند، نیازی به مهره های اوریجینل نیست. نمد را باید دم تیغ گذاشت؛ نمدی که ظاهراً نمد می نماید اما در اصل ماجرا، هم درنظر کارفرما و هم در نظر مردم، مثل یخ زیر نور خورشید اند و چشم برهم بزنی، دیگر وجود ندارند. تا زمانی که اشتباهات و خطا ها دربرابر مردم بی رحمانه به نقد کشیده نشوند، تکثر غیر زوجی رقیب مبارز ها نیز بارور تر از گذشته ادامه می یابد.
افراد و دسته جاتی که پنجاه شصت سال پیش تعلقیت خود را به مادر وطن از دست داده اند، از برکت حضور امریکا و کمپنی هایی که اکنون مشت شان باز شده روان است؛ رواج مشئوم دام گذاری و بازی با اقتصاد و حق حاکمیت جمهور در یک کشور زخمی را به یک فرهنگ بدل کرده اند.
هشدار! رقیب مبارزها با مدل های مختلف، هنوز داوطلب دستیاری به دکترغنی اند. نبردی سخت اما فیصله کن درپیش است. تمهیدات به خاطر انتقال قدرت به نازی های «امارت اسلامی» استخوان بندی تاریخ ملی را مستحکم تر می کند.