-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۱۴, چهارشنبه

احمدولی مسعود نوشت:


در نشست با برادر گرانقدر جناب استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهاد و مقاومت؛

شرط اساسی برای رسیدن به صلح پایدار که بتواند آیندهٔ نظام جمهوری، حاکمیت ملی، قانون اساسی را تضمین نماید ‌و عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی به بار نشیند، ایجاد وفاق ملی میباشد.

طرف های اصلی جنگ طرف های اصلی صلح نیز می باشد. نیروهای مقاومت ضد طالبان، زنان افغانستان، قربانیان ۱۸ سال جنگ، نهاد های مدنی در محور این پروسه باید شریک باشند.
آغاز پروسهٔ صلح از سیاست زدگی، آجندای شخصی، امتیاز طلبی، بالا نشینی قطعآ باید جدا باشد تا در محور یک برنامهٔ مدون با همصدایی و همگرایی نتیجه بدهد. رسیدن به صلح پایدار در افغانستان بشدت پیچیده و طولانی میباشد که نباید از ابتدأ مورد بی اعتمادی و قربانی آجنداهای شخصی و سیاسی گردد.