-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۹, پنجشنبه

زورآزمایی دکترغنی و کرزی بر سر همایش قطر

خبر ثقه از منبع حاضر در هیات ۲۵۰ نفر حاکی است که جلسه پیش بینی شده در قطر ابتداء از سوی حامد کرزی سبوتاژ شده و بعد از افشای قضیه، ترکیب هیآت به دستور دکترغنی برهم زده شده است. تفصیل موضوع در ساعات بعد....