-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ فروردین ۲۴, شنبه

طرح یک نهاد فرهنگی پویا درکابل

استاد پرتو نادری درین باره یادداشتی نوشته است؛ بدین شرح:درود به همه دوستان ارجمند!
شماری از دوستان می خواهند که باید یک نهاد فرهنگی راه اندازی کنیم. این نهاد باید بر محور چنین کارهایی پایه‌گذاری شود:
- ویرایش آثار نویسنده‌گان، شاعران و پژوهشگران عرصه های گوناگون فرهنگ،
- رهنمایی دانش‌جویان برای نوشتن پایان نامه‌های آموزشی،
- زمینه سازی نشر کتاب، 
- راه اندازی دوره‌های آموزشی در زمینه های شعر، داستان، پژوهش‌های ادبی، اجتماعی و شیوه‌های تحقیق کتاب‌خانه یی و میدانی،
- راه اندازی دوره‌های آموزشی در پیوند به شیوه‌های نگارش و دستور زبان،
- راه اندازی رشته سخن‌رانی‌هایی در پیوند به موضوعات فرهنگی و اجتماعی،
- راه اندازی دوره‌های آموزشی در پیوند به گزارش نویسی تحقیقی، گزارش نویسی رسانه‌یی و مقاله نویسی،
- راه اندازی دوره‌های آموزشی در زمینه‌های گوینده‌گی، دکلمۀ شعرو خوانش داستان،
- تلاش برای ایجاد یک حرکت سودمند در زمینۀ ادبیات کودک، نمایش‌نامه نویسی و ظنز،
- ترجمۀ اثار ادبی از پارسی دری به پشتو و از پشتو به پارسی دری،
- ترجمۀ اثار تورکی – اوزبیکی به پارسی و برعکس آن،
- زمینه سازی برای ترجمۀ شعر و داستان معاصر به زبان‌های غربی، به گونۀ عمده به زبان انگلیسی، 
- راه اندازی نشست‌های خوانش شعر، داستان و طنز،
- راه اندازی نشست‌های نقد ادبی،
- راه اندازی نشست‌هایی در پیوند به کارکردهای شخصیت‌های فرهنگی ( نویسنده، شاعر، پژوهشگر و تاریخ نویس)،
- زمینه سازی برای ایجاد تفاهم کاری بیشتر در میان فرهنگیان کشور،
- تهیۀ رشته برنامه هایی رادیویی و در گام دوم برنامه‌هایی برای تلویزویون‌ها با در نظر داشت نیازهای ادبی و فرهنگی کشور.
شاید هم فعالیت‌های دیگری. امیدوارم چنین آرزوهایی روزی به حقیقت بپیوندد. دوستان براین باور اند که کار فرهنگی در ذات خود کار گروهی است. هرچند هر شاعر و نویسنده می‌تواند در تنهایی خود بنویسد؛ اما نویسنده تنها یک خط مثلث وضعیت ادبی – فرهنگی یک کشور را می سازد. این مثلث بدون تردید به دو خط دیگر یعنی خط خواننده ومنتقد نیز نیاز دارد در غیرآن نمی‌توان وضعیت ادبی را تغییر داد. 
نکتۀ آخر این که بدون حمایت و هم‌کاری دوستان فرهنگی و نهادهای فرهنگی غیر دولتی کشور نمی‌توان به پیروزی‌هایی که انتظار برده می‌شود، دست یافت. دیدگاه‌ها و رهنمایی های شما در زمینه می‌تواند برای ما نورافگنی باشد در این فضای سربی و تیره.