-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۰, جمعه

سفر مضحک و خسارت بار دکترغنی به عربستان


پادشاه عربستان سعودی جلسه کمپاینی عظیمی را به منظور سازماندهی جنگ همه جانبه علیه ایران برگزار کرده و دکترغنی را هم با توجه به موقعیت جنجالی افغانستان در جنگ احتمالی، در صف اول جلوس داده است. غنی هم دو پا داشت و دوپای دیگر قرض کرده، کفن پوش خودش را به سرعت به عربستان رساند. هر فیصله غنی در آن جا غیرقانونی است و دوره کار وی خاتمه یافته است. جلسه جنگی در عربستان بسیار خطرناک است و دود تلخش به دماغ مردم افغانستان می زند.