-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

دکترغنی در دو راهۀ استعفا یا بازداشت قرار دارد

دکترغنی اوضاع را به حدی تیره و بحرانی ساخته است که اکنون اوضاع از دست خودش خارج شده است. ریاست امنیت ملی کلیپ صوتی فرمانده امان الله گذر را پیشاپیش ضبط و نشر کرد که به روز اول جوزا به درد بخورد. نتیجه اش برعکس است. اجماع بین المللی و ملی در برکناری مسالمت آمیز غنی به وجود آمده است.
غنی از آخرین حربه جنگ خانه به خانه استفاده کرد اما ناکام مانده است. 
 هرگاه وی به لجاجت در برابر مطالبات عمومی ادامه دهد، امکان استفاده از دیگر گزینه ها وجود دارد. هرگاه کار به خون ریزی بکشد، دستگیری یا محاکمه غنی و مشاورینش به امر غیر قابل اجتناب تبدیل می شود.