-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۴, شنبه

ستره محکمه نباید پشت حکومت مخفی شود

احمد ولی مسعود

جنبش اول جوزا، آغاز جنبش قانون گرایی ثبت تاریخ گردد؛

تمدید حکومت توسط ستره محکمه، نبود قید زمان و استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین انتخابات، در سطح ملی و بین المللی به یک مسألهٔ بشدت جنجال برانگیز مبدل گردیده و اگر حقیقت حکم ستره محکمه به زودی روشن نگردد، کشور را در مقیاس کلان وارد فاز جدید بحران خواهد ساخت.
بالا گرفتن تنش های درون دولتی و میان اردوگاه سیاسیون و کنشگران حقوق از یکسو و‌نگرانی های مردم و آیندهٔ کشور از جانب دیگر همهٔ سؤال ها را معطوف به صلاحیت ستره محکمه و سلامت تفسیر آن نموده است تا سکوت خود را بشکند و در جایگاه مسؤل ترین نهاد نظام موقف خود را واضح سازد. 
مردم از ستره محکمه خواهان پاسخ قناعت بخش می باشند که دیگر هیچگاهی و هیچ زمامداری در آیندهٔ این سرزمین اجازهٔ دستبرد به قانون و بازی با سرنوشت مردم را نداشته باشد. 
مخفی شدن ستره محکمه در پشت حکومت، و اذعان بر یکبار تمدید دورهٔ کرزی، یعنی از دو تخطی قانونی یک (عرف بد) ساختن يا به قول فیسبوکیان مزدبگیر، تداوم “غنی بابا” را روی هر ملحوظی که باشد موجه دانستن، از پایمال شدن حق مردم و مسؤلیت ستره محکمه چیزی کم نخواهد ساخت ‌و مردم به آن تمکین نخواهند کرد.
پایه های قانون با آغاز جنبش جوزا در جهت روشن شدن حقیقت مواد و موارد قانون باید تقویت گردد.