-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۸, شنبه

نقش پشتون ها درناکامی ناصراصولی تعیین کننده بود

شکست ناصر اصولی اثبات کرد که بازی منفی با ورق قومی در افغانستان بی نتیجه است. ناصر اصولی از سوی تاجک و هزاره با شکست قطعی مواجه نشد. خود پشتون ها تصمیم گرفتند که او را ناکام کنند.
شکست اصولی یک درس کلان برای همه کج اندیشان است.
علی رغم جنایات طالبان و دکترغنی، خرد جمعی در جماعت پشتون از آموزه های ارزشمندی غنا مند شده است. در اردوگاه تاجک نیز همین قاعده حاکم است. با ورق قومی به هیچ جا نمی توان رسید. روی اسماعیل یون و دکترغنی برای ابد سیاه شد. من مطمئن هستم که بالاثر سرخورده گی درین حیص وبیص، در تفکر و دیدگاه ناصر اصولی دیر یا زود، تغییر یا ندامتی عمیق رونما شدنی است.