-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

سقوط زود هنگام مریم سما

برخی جراحات حیثیتی به مرور ایام التیام پذیر اند؛ اما زخمی که در وهلۀ اول مریم سما به خودش زد؛ بعید است به آسانی مرمت پذیرد.
 طالع موصوفه چندان درخشان نبود و درست در شروع کار به حیث نماینده در بزنگاه یک جنجال حساس و مخرش گرفتار آمد و نقش خود را مطابق اجندای نیابتی انجام داد. ارگ برنامه را همین طور طرح کرده بود. او تجربه نداشت و در آن لحظه هرگز فکر نمی کرد که هرگاه چنین برهنه به دساتیر ارگ گردن نه نهد؛ هیچ گاه ارگ او را از مقامش حذف کرده نمی تواند. این، اوج حقارتی است که از تاریخ منسوخ به یادگار مانده.
بحث اصولی و شرکاء معلوم است و هیچ نیازی به بررسی ندارد. داشتن یا نداشتن نظر مساعد نسبت به میررحمان رحمانی اهمیت ندارد؛ این جا با استمرار بحران بر سر تمکین و احترام به یک نوع انصاف و عدالت مواجه هستیم که همیشه در افغانستان نادیده گرفته شده است. اصولی وال ها پنج انگشت را یک جایی در دهان فرو می برند. این راه مناسب برای غلبه بر مشکلات نیست؛ در احوال کنونی، ممکن هم نیست.