-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

ترتیبات نا فرمانی مدنی در کابل آغاز شده است


برخی حلقات سیاسی و نظامی آماده مقابله سیاسی و نظامی با گروه غنی اند. اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که درکابل ترتیبات یک جهش اجتماعی در سطح جاده های اصلی و خیابان های پایتخت در حال انجام است.

احزاب سیاسی به نا فرمانی مدنی فیصله کرده و گفته می شود که در مرحله اول در 250 نقطه شهر خیمه های اعتراض بر پا می شود. آغاز نافرمانی مدنی علیه دکترغنی که در تاریخ اول جوزا میعاد حکومت ایشان تمام شده با یک رشته تظاهرات و رزمایش های فراتر از تظاهرات همراه خواهد بود.

درهمین حال، ادارات محلی در صفحات شمال کشور نافرمان بری از اوامر و دساتیر دولت غنی- عبدالله را شروع کرده اند و این کارزار از جوزجان گهواره نفوذ جنرال دوستم کلید خورده است. حکومت پیشاپیش برای مقابله با موج عظیم مخالفت عمومی، روی قوای مسلح حساب بازکرده است. اما قوای مسلح تحت فرمان غنی نیست و به مردم تعلق دارد. رهبری قوای مسلح با جامعه بین المللی در تفاهم قرار دارد و برای نجات غنی دست به کشتار مردم نخواهد زد. 
در گزارش آمده است که مراجع بین المللی به رهبران واحزاب مخالف چراغ سبز داده است که فشار های مدنی خود بر دکترغنی را به طور منظم اعمال کنند تا راه اعمال فشار از سوی متحدان جهانی بر حکومت کابل باز شود.