-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۸, شنبه

کرزی: رحمانی واصولی، بچه های دالری وناز دانه های قراردادی اند

حامد کرزی صدیق عثمانی را به ریاست ولسی جرگه نامزد کرده است. 
به حواله اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان،  حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، به منظور درهم شکستن کمال ناصر اصولی و میررحمان رحمانی فعال شده و صدیق عثمانی را به ریاست ولسی جرگه معرفی کرده است.
در جلسه ای که در اقامت گاه کرزی دایر شد، وی، رحمانی و اصولی را « بچه های دالری وناز دانه های قراردادی» خوانده و گفته است که مناسب ترین چهره برای ریاست پارلمان صدیق عثمانی است. صدیق عثمانی برادر انجنیر ضرار مقبل می باشد. 

درخبر ارسالی به نقل از کرزی گفته شده که  اصولی، یک بچه نابالغ وبی ادب است ونفاق قومی را در کشور دامن میزنند و رحمانی یک شخص بی سواد وبدنام است که  غیراز قراردادها دگه هیچ چیز را نمی فهمد و او برای پول هرچی را میفروشد.  با روی کار آمدن این چنین اشخاص در رأس قوه مقننه برای ملت جز فاجعه، فایدۀ دیگری ندارد. 

طرح کرزی این است که امروز هم با استعمال اکثریتی رأی سفید، رویارویی درپارلمان ناکام ساخته شود تا راه برای صدیق عثمانی باز شود. همچنان در کمپاین کرزی، واقف حکیمی نیز باید از صحنه به در شده و اکثریت رأی به نفع عثمانی در صندوق ریخته شود. کرزی گفته است که اشرف غنی را باید از طریق پارلمان لگام زد؛ ورنه افغانستان را به تباهی می برد.