-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۴, شنبه

نقشه راه یا نقشه چاه؟

دکترغنی مثل همه دکتاتور ها، شعور اجتماعی و اوضاع جنگ و اقتصاد درحال احتضار را فقط خط آهنی تصور می کند که قیاس های منحرف خودش بی چون و چرا  روی آن در حرکت باشد. قطعنامه جرگه در ارگ پیش نویس شد و در کمیته ها قرائت شد. تنی چند از سر بی مضمونی تکرار گویی کردند و در آخر غنی می گوید که این نقشه راه برای نجات افغانستان است. درحالی که هیچ محتوایی به درد بخورد در آن دیده نمی شود. مجریان جرگه که روی خزانه نشسته بودند؛ لبخند می زنند که آری چنین است. 
شعور جامعه می گوید این قطعنامه بی فایده و ساخته گی، نقشه راه نی، بلکه نقشه افتادن در چاه است. درین چاه، غنی و چند مشاور به ظاهر خبره اش می افتند.