-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۴, شنبه

ارگ به شکار داکترفرامرز تمنا قابو می دهد

خشوی فرامرز تمنا - بی بی حوا علم نورستان رئیس کمیسیون انتخابات مامور مذاکره با فرامرز تمنا تعیین شده است.
اطلاعاتی به دست آمده که تیم غنی تلاش دارد تا  در بین دیگر کاندیدا ها یار گیری نماید. اولین شکاری که توجه تیم ارگ را به خود جلب کرده، دکترفرامرز تمنا است. هرچند مشارالیه در میان کاندیدا های فربه تر، از جایگاهی برخوردار نیست تا معادله را به نفع غنی به هم بزند؛ اما برای انداختن رخنه در صف نامزد ها، یک شروع خوب محاسبه شده است.
مأموریت کشانیدن فرامرز تمنا به تیم ارگ به دوش بانو حوا علم نورستانی، مادر زن یا خشوی فرامرز تمنا واگذار شده است. حوا نورستانی فرد وفادار به محفل ارگ و تا کنون چندین دور مذاکره میان خشو و داماد صورت گرفته است. 
نخستین مشوق ارائه شده به دکترتمنا، گزینش در یک وزارت است. دراردوگاه کاندیدا های مخالف غنی، چند حلقۀ ضعیف دیگر وجود دارد که نه نام آشنا اند و نه در میان مردم به حیث سیاستگر با تدبیر شناخته شده اند. دیده شود که دومین قلاب به سوی چه کسی پرتاب خواهد شد.