-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۷, سه‌شنبه

همه را سرگیچه گرفته است

 روزنامه آرمان چاپ تهران:

 - پیروز مجتهد زاده: همگان می دانند که پوتین همواره آتش افروز بوده است. روسیه در سالهای گذشته، هم از ایران و هم از امریکا پول (پوند) می گرفت، و به هر دو خیانت می کرد، اما در ایالات متحده، رییس جمهور حکومت نمی کند، بلکه این سیستم و در واقع "دموکراسی" است که حکومت می کند.

 - فاطمه رهبر عضو مؤتلفه: عقب نشینی سبب گستاخی امریکا می شود. چین و روسیه هم به دنبال منافع خود هستند. ص۷

 - الله کرم (الله کلنگ): من معتقدم تئوری تشدید تنش با هدف رسیدن به مذاکره در دولت دنبال می شود. ص۳