-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه

احتمال درگیری شدید بین دولت و معترضان انتخاباتی


 اداره فاسد کابل به هیچ تعامل مبتنی بر عدالت و قانون گردن نمی نهد.اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر فشارهای نامزدان معترض از ولایت کابل در وضع دشواری قرار گرفته است.
بعد از افشای مدارک مستند از سوی رجب علی اندیشمند، امکان تنش شدید و خشونت بار بین کمیسیون ها و هواداران نماینده گان معترض به وجود آمده است.
تجمع در مسیر ورودی کمیسیون انتخابات آغاز شده و همه خواستار بازبینی و تحلیل اسناد و مدارک اند. از سویی، حلقات فاسد در سطح دولت قرار است همان فهرست فرمایشی خود را به مطبوعات بدهند.
درخبرآمده است که مبالغ سرسام آور رشوه و تعامل سیاه بین نماینده گان ثروتمند و ارکان با صلاحیت دولت و کمیسیون های انتخاباتی تا و بالا شده است. امکان درگیری و یا انتقال مرکز تنش به دیگر نقاط کابل و ولایات افزایش یافته است.


x