-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۶, دوشنبه

شماری از نماینده گان از انتخاب رحمانی پشیمان اند

طرح عبور از رحمانی در اردوگاه موافقان به وجود آمده است.
گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد میر رحمان رحمانی عنصر سازشکار، بی عمل، فوق العاده تابع مصلحت های شخصی و اقتصادی و از نظر فهم مسایل سیاسی و کشوری تا حد زیادی بیگانه است.
در محافل اکنون گفته می شود که در دور دوم رای گیری ممکن است او را از صدر اجندا حذف کنند.
جنگ پارلمان، نشان داد که برخلاف شایع، عامل قومیت در آن تعیین کننده نیست. نخبه های نام آشنا و مدنیت گرای پشتون همه به میر رحمان رحمانی رأی داده اند. جنگ بین لارد های اقتصادی نوظهور و باهم رقیب است و پرچم قومیت را تنها خونتای ارگ به دوش می کشد.
تا اکنون نتایج منفی جبهه مخاصمتی که به دستور غنی و مشاروانش در پارلمان باز شده و اصولی را به حیث پیشمرگ این بازی مضحک برگزیده اند؛ به نفع خونتای ارگ در جریان است. اما این اغتشاش عمر کوتاه دارد و گلیم آن به زودی برچیده خواهد شد.
با این حال سوال کلیدی مطرح است که رحمانی آیا سزاوار تولیت پارلمان است یا خیر؟ جنگ دو مافیا اکنون در میدان پارلمان متمرکز است. غاصبان قدرت در ارگ، طرف اصلی این جنگ اند و با بهره وری از تمام امکانات دولتی، زیر نام گروه اصولی علیه رحمانی و شرکای اقتصادی اش دیوار می کشند. ارگ مرام صرفاً سیاسی دارد که برای منافع کشور سخت زیان می رساند.
گزارش می گوید که فعالان اقتصادی و قومی ( تاجک، پشتون و هزاره) که روی رحمانی سرمایه گزاری کرده بودند، ظرف روز های اخیر در موضع شان تزلزل افتاده است. آن ها انتباه می دهند که رحمانی همان مدیری نیست که آن ها آرزو کرده بودند. شماری او را تکرار نیمه دکتر عبدالله توصیف کرده اند. یکی از کسانی که به رحمانی قبلاً رأی داده در مجلسی دست به دست زده و گفته است: سخت اشتباه کردیم!
اکنون بحث عبور از رحمانی در اردوگاه موافقان مطرح شده است.