-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۴, شنبه

دکترغنی احتمالا پیش از جوزا خلع می شود

لویه جرگه سفارشی، به دکترغنی گور حفر کرد.
دکترغنی خودش را در کمال لجاجت و بی تدبیری، با نیروهای داخلی در کشاکش قرار داد؛ با بازیگران منطقه ای در تضاد افتاد و پشتیبانی ولی نعمت خود - امریکا- را از دست داده است.  اکنون هیچ نیرویی به شمول استاد سیاف قادر به نجات وی نیست.
صلح غنی، جنگ برای صرفاً بقای محفل کوچک مستقر در ارگ است. این تلاش ها با مطالبات حیاتی انتخاباتی امریکا مصادف است و الزاماً این غائله درهرحالت، خاموش ساخته خواهد شد.  بعید است اردوی ملی ازین دماگوگ تبدیل شده به یک مصیبت ملی، حمایت کند.
تمامی سازوکار دولت و حکومت در دست یک نفر متمرکز شده. از همین رو، بعد از مخالفت دکترعبدالله با جرگه، تحرکات درسطح داخلی و بین المللی علیه این ضعیف ترین سیاستمدار کودک منش درحال افزایش است. دکترعبدالله با اطلاع از سیاست بین المللی، در یک موقع مناسب راه خود را از دکتاتور جدا کرده است.

ناظران اطلاعاتی امریکا مطلع اند که غنی و همسرش از ذخیره بیت المال مبالغ بزرگی را به خارج انتقال داده و این اطلاعات به رهبران سیاسی مخالف نیز منتقل شده است. غصب قدرت از طریق استمرار غیرقانونی قدرت تک نفری، خشم مقامات امریکایی را برانگیخته است. سنگر بندی و تکیه بر قوم پرستی عریان، زمینه را برای ایجاد یک مجمع رهبری بدیل مساعد کرده است. بعد از اول جوزا، کار حکومت غنی از طریق پارلمان، حمایت جامعه جهانی و مجمع جدید سیاسیون غیر قانونی اعلام شده و این ماشین قراضه متوقف خواهد شد.
 مشارالیه اینک در مسیری قرار گرفت که با خطر خلع قدرت از داخل، دستگیری و حتی محاکمه رو به رو خواهد شد. ازین سه اتفاق احتمالی، یکی اش حادث خواهد شد.