-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

مقام سفارت امریکا: غنی جرگه ناکام به راه انداخته است

خریداری استعجالی سیاسیون درجه دو، برای صف اول لویه جرگه  با پرداخت بسته های دالر آغاز شده است.به حواله خبر واصل شده به گزارشنامه افغانستان، درحالی که دیپلمات های خارجی مقیم کابل این جرگه را ناکام و نشانگر انزوای کامل سیاسی اشرف غنی عنوان کرده اند؛ توزیع بسته های دالر از سوی حکومت به شماری از چهره های میانه پایه سیاسی آغاز شده است.
جرگه مشورتی از سوی تمام رهبران سیاسی به استثنای حضور مشروط استاد سیاف، تحریم شده است.
از دیروز تا کنون رفت و آمد نماینده گان ارگ به درگاه سیاسیون قابل خریداری شروع شده است. 
سیاستمداران درجه اول مانند کرزی، حکمتیار،  انوار الحق احدی، حنیف اتمر عطانور، اسماعیل خان یونس قانونی، استاد محقق ودیگران جواب رد داد اند. 
پلان دوم اینست که صف دوم سیاسیون را عاجل خریداری کنند؛ مانند حامد گیلانی،  حاجی دین محمد ، وحید الله سباوون، امان الله گذر، حاجی حضرت علی  وچند نفر از اعضای سرشناس پارلمان وچند نفر از کاندیدان ضعیف ریاست جمهوری که برای کرایه دفتر وامکانات اولیه محتاج پول اند را درازاء پرداخت پول بیاورند به جرگه تا صف اول تالار از تازه خریده گی ها آرایش داده شود. 

درهمین حال به بنیاد خبر معتبر ارجاع داده شده به گزارشنامه افغانستان، یک مقام ارشد سفارت آمریکا این جرگه را ناکام ترین جرگه در تاریخ افغانستان توصیف کرده و گفته است که  چون جمع کردن 3000 مردم عادی با راه اندازی ضیافت وپرداخت کرایه کار خیلی آسان وساده است وهرجریان وهر کسی میتواند با صرف این چنین هزینه گزاف مردم را در کابل جمع آوری کند.