-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

اتحاد غم انگیز اشرار اشرافی با دکترغنی

پرده پوشی فساد بزرگ وحید قتالی از سوی ارگاز قول منابع معتبر گزارش می شود که سید وحید قتالی از متحدان گروه دکترغنی درزمان کار در شهرداری هرات، غارت و تاراجی را انجام داده است که در تاریخ هرات سابقه ندارد. اکنون پرونده های فساد عظیم قتالی در سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری انبار شده است.
ارگ با قاطعیت تلاش دارد از فاش شدن عوامل ارشد دولت درغارت بیت المال هرات جلوگیری کند.

پدر سید وحید قتالی از خدمت گاران مورد اعتماد  خانه امیر اسماعیل خان بود. وقتی سید وحید به جوانی رسید؛ چون آدم زرنگی بود، اعتماد امیر کبیر هرات را به خود جلب کرد  وامیر کهنه کار را طوری شیفته خود ساخت که  یک حصه کلان از سرمایه خود را به دست این جوان داد که  پدرش سال ها پیش خدمت اعتمادی خودش بود که با آن پول تجارت کند.  سید وحید با آن پول خیلی تجارت کلان را در ایران، دبی، کابل و هرات به راه انداخت وخیلی جایداد خرید وبا زور امیر اسماعیل خان  قرارداد های بزرگ تجارتی را به دست آورد  چون سید وحید قتالی  ثروت زیادی را جمع آوری کرد، بعداً از اسمعیل خان دوری جست و سر این سرمایه بین آنان نزاع پیدا شد.

قتالی از حسابدهی وگزند امیر اسماعیل خان می ترسید برای حفاظت از  شر امیر هرات  توسط همان پول ها خود را به ارگ نشینان رساند؛ گفته میشود مبلغ هنگفتی را  به خواصان ارگ تقدیم کرده و شاروالی هرات را خریداری کرده است  که در آنجا هم خدماتی خوب مالی به ارگ نشینان انجام داده است وهم برای تخریب پایه های امیر اسماعیل خان  در هرات کار میکند. از همین رو، دکترغنی او را  به ریاست اداره امور ریاست جمهوری ارتقا داد.
حال چندین دوسیه از هرات و واداره امور  دنبال سید وحید قتالی در جریان است که بعضی آن ها در مراحل نهایی تقرب کرده  وتحقيقات تکمیل شده است.منابع در لوی سارنوالی  میگویند که  مداخله ارگ نشینان این دوسیه را متوقف ساخته است که این دوسیه ها باید منجمد شوند.