-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲, پنجشنبه

دیوانه به کار خود هوشیار است

بنیان گذار سیستم داکتری شدۀ فساد متمرکز در  افغانستان 


غنی دیوانه هیچ جای نمیرود. او در پنج سال اخیر برای روز مبادا بالای یک دستگاهی که از یک دست واحد اداره شود، سرمایگذاری نموده است. او یک حکومتی را که متشکل از جزیره های قدرت محلی بود تبدیل نمود به یک ماشین حکومتی ای که اجرآت اداری اش از یک مرکز و در یک هماهنگی نزدیک و مستحکم اداره میشود. 
غنی حریف های سیاسی اش را که داد از داشتن پایگاه مردمی و جهادی می زدند یکتا یکتا خلع قدرت نمود و به انزوا کشاند. سیستم فساد تخنیکی و داکتری شده و تیم اداری غنی هم هر کدامشان میدانند که این موقف سیاسی و اجتماعی و فرصت بی نظیر را فقط در همین ماشین به رهبری غنی می توانند داشته باشند. اعضای نزدیک به غنی وفاداری شان چنان است چون سید داوود ترون به حفیظ الله امین. همچنان تعداد بیشتر مخالفین سیاسی فعلی غنی در زمان های مختلف تحت رهبری غنی سمت های بالای داشته اند و در تطبیق برنامه های تک فردی غنی خدمات شایانی نموده اند.
او نه به دموکراسی عقیده دارد و نه مانند یک رئیس جمهور عمل میکند ، بلکه یک پادشاه کل اختیار و خود کامه است. او تا انتخابات سال جاری به صفت پادشاه باقی خواهد ماند و برنده انتخابات ماه میزان اینده هم خودش خواهد بود. قانون اساسی کاغذیست که زیر گردوخاک زمان پوسیده است.
آنانی که هیاهو برپا میکنند که غنی باید کنار برود، اول باید یک طرح مناسبی ارایه کنند که چگونه میتواند این دولت اسیب پذیر، وابسته ، مملو از حساسیت های تباری و نهایت مصلحتی را بعدازغنی مدیریت کنند و از همپاشی ان جلوگیری کنند. دوم اینکه انها ثابت بسازند که مردم در عقب شان ایستاده است. فقط مردم میتواند غنی دیوانه را کنار بزند و ان هم در صورتیکه توسط انسان های صادق و معتقد به ارمان های بزرگ ملی رهبری شوند نه توسط بوقلمون های که هر روز یک رنگ جدیدی را اختیار میکنند و نه انهاییکه مسولیت فساد های بزرگ اقتصادی و سیاسی افغانستان رابا خود حمل میکنند و بیشرمانه از مشروعیت و غیر مشروعیت حرف میزنند.
و فقط. محمد نسیم اکبر