-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

جهاد قاطر چینی و اسب ارجنتاینی در افغانستان


اشاره: امریکا هرگز فرصت فرار از افغانستان ندارد. جا خالی کند؛ جایش را حریف پر می کند.


تلک خرس، نویسنده: دگروال یوسف و مارک ادکین، نشر پشاور، مترجم دکتر نثار احمد صمد، برگ 120
هزینه رساندن اسلحه به ولایات بحرانی شمال دایماً خیلی زیاد و در 1986 فوق العاده صعود نمود. درین وقت مخارج فی کیلوگرام به 15- 20 دالر رسیده بود. بدین معنی که رساندن یک دستگاه هاوان از مرز پاکستان تا نواحی مزارشریف تقریباً به یک هزار یک صد دالر تمام می شد. درحالی که قیمت بک بمب یا مرمی آن در حدود 65 دالر بود. شگفت آور این که مخارج ماهانه هر تنظیم برای ترانسپورتیشن و مصارف مربوط آن به یک و نیم میلیون دالر می رسید. سی آی ای، هر ماه بودیجه را در بانک تحت کنترول آی اس آی جا به جا می نمود. این پول به منظور دفاتر احزاب، احداث و نگهداشت دیپو ها، خریداری البسه و آذوقه، مدد معاش رهبران، معاشات بلند رتبه ها و کارمندان حزب و ترانسپورت پرداخته می شد. فقره اخیر یعنی ترانسپورت مشتمل بر خریداری عراده جات و پرداخت پول به قرار دادی هایی که تدارکات را به داخل افغانستان انتقال می دادند؛ لیکن خریداری قاطر از چین و سپس اسب ها از ارجنتاین که سی آی ای خود پول آن را می پرداخت شامل آن نمی شد.