-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۹, یکشنبه

غائله پارلمان به امر دکترغنی خاموش ساخته شد

گفته می شود در گشودن گره پارلمان، احتمالاً دولت هند نقش داشت. آن ها از دولت کابل در رابطه به شکست و ریخت و خرابکاری در داخل پارلمان خواستار وضاحت شده و حتی بحث تجدید نظر در ارائه کمک های هند به افغانستان به میان آمده بود. موتور اخلال گری که ناصراصولی عقب فرمان آن نشسته بود، به امر دکترغنی متوقف شده و درحاشیه رفت. جلو روی این موتور دیگر به صرفه نبود. وظیفه خود را انجام داد.
بدین ترتیب، فتنه ای که از ارگ سازمان داده شده بود، به فرمان همان جا مختومه شد. به هر حال، پیروزی رحمانی در ایفای رسالت پارلمان در برابر خود سری های قوه اجرائیه، کدام تغییری مثبت رونما نخواهد شد. هیچ تفاوتی بین ابراهیمی و رحمانی نیست؛ فقط یک دسته از تاجران تازه رسیده، سهم خود را درین دوره بر میدارند و فضاحت سنتی را به اخلاف خویش به میراث خواهند گذاشت.
این آشوبگری در پارلمان، برای تنی چند مضر واقع شد و نام حدود پنج نفر از خرابکاران در فهرست سیاه سفارت هند درکابل درج شده است که از دریافت ویزای هند محروم ساخته شده اند. این حادثه، ضربه روانی سنگینی را بر شخص اصولی وارد می کند که در ماه های آینده علایمش را در افسرده گی بسیار شدید و غیرقابل گریز وی خواهیم دید.