-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۶, پنجشنبه

گزارش امنیتی: شکنجه و عذاب حمید خراسانی پایان یافته است


خبردیگری مشعر است که فرمانده نظام الدین قیصاری با دولت دست اتحاد داده و برضد جنرال دوستم وارد عمل می شود. بربنیاد اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، شکنجه حمید خراسانی از سوی بازجویان امنیت ملی خاتمه یافته و اکنون جای آن ها را یک هیأت مصلح گرفته است.

منبع ویژه امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که مذاکره تحت فشار و تهدید بازجویان امنیت ملی بالای حمید خراسانی کاهش یافته و اکنون هیأتی مذاکره کننده امنیت سعی دارند او را با دادن امتیازات وفرصت های رشد،«استخدام» کنند. اما هنوز هیچ نشانه ای وجود ندارد که حمیدخراسانی حاضر به همکاری با دولت شده باشد.

همزمان گزارش شده که فرمانده نظام الدین قیصاری در تبانی با گروه دکترغنی، قرار است در شمال افغانستان برضد جنرال دوستم وارد میدان شود.

 برنامه طوری تنظیم شده که قوماندان نظام با حمایت ارگ در رأس یک کندک جدید به ظاهر خیزش مردمی درشمال مستقر شده و ساحۀ نفوذ جنرال دوستم را تا زمان برگزاری انتخابات تحت پوشش قرار دهد.
امنیت ملی کار تشکیل واکمال کندک قیصاری در مزارشریف را به اتمام رسانده و این کندک خاص مأموریت دارد تا آرای ازبک ها و ترک تباران را  به کمک پول و امکانات که به منطقه ارسال خواهد شد، به نفع تیم انتخاباتی دکترغنی متصرف شده و درقدم اول دست آورد های انتخاباتی دوستم را ضرب صفر کند.
درین حال قوماندان «شمشیر» مشهور به علی پور عین همین مأموریت را در هزاره جات برعهده گرفته و اکمالات از سوی امنیت برای او درجریان است. علی پور مأموریت دارد تا سطح آرای مردمی وابسته به خلیلی و محقق را به حداقل برساند.