-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۲, چهارشنبه

شرم نامۀ تاریخی، تقدیم به خونتای ارگ

قابل توجه دکترغنی، فرید حمیدی و دیگر کسانی که چرخ این دولت پوسیده را می چرخانند.دوستان گرانمایه را درود،

لطفن این مطلب را به اشتراک بگذارید تا صدای یکی از هموطنان ما ( محمد زمان) که بجرم نوشتن یک مقاله در مورد ( بودا) از مدت تقریبن 6 سال بدینسو در زندان پلچرخی بسر می‌برد، بگوش مردم برسد.
ایکاش این هموطن ما طالب می‌بود تا رئیس جمهور او را در آغوش می‌گرفت و با گذاشتن چپن و لنگی بر سرش آزادش می‌کرد.
{ لطفأ به اشتراک بگزارید }

نامه جناب محمد زمان احمدی به قضا کشور :

محضرمبارک وارجمندقاضی القضات وریاست محترم ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان 
السلام علیکم و رحمته الله 
وبا توفیق موفقیت ونصرت روزافزونی برای شما 
احترامأ به سمع ونظرعالی به عرض میرساند که این جانب محمدزمان فرزندعبدالواحد که به اتهام یک اظهارنظردرباب موضوعات مدنی وسیاسی ازسوی محاکم ثلاثه قریب به شش سال می باشدکه دربلا تکلیفی مطلق به سرمی برم ومطابق پیشنهاد جناب لوی سارنوال صاحب درخصوص اعمال باب تعزیر علیه حقیردرحالت تحمل کیفرحبس مجهول الماهیه می باشم فلذا باتوجه به محتویات ومندرجات دوسیه ام وشواهد وقراینی که دال بربیگناهی حقیرمی باشد تاکنون جهت روشن گردیدن وضعیت پرابهام دوسیه ام به کرات بامسولان زیصلاح دراین امرمکاتبات نموده وبه هرکدام چندین مرحله نامه ارجاع داشته ام لکن متأسفانه بابی اعتنای کامل وبی توجهی شان نسبت به سرنوشت یک انسان بیگناه مواجهه گردیدم اکنون حقیرازوضعیت موجود درجامعه به شدت ناراحت وبی قراربوده وسردرگم می باشم که باید جهت استمداد ویاری دراین زمینه باید به کدام یک ازنهادهای عدلی وقضای کشورمراجعه نموده وباآن ه امکاتبه نمایم ازشماقاضی القضات کشورعزیزم صمیمانه استدعامی نمایم تابه موضوع نگرانی حقیردرارتباط باسرنوشت مجهول الماهیه دوسیه ام اقدامات لازم ازطریق مجاری قانونی مبزول ومرحمت بدارید.
قبلأ ازهربذل توجه ومساعدت دراین زمینه کمال تشکرات لازم را می نمایم 
محمدزمان احمدی بلاک پنج محبس مرکزی پلچرخی 
قانون حق دست رسی به اطلاعات 
شماره تلفن حقیر0772389836