-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۵, چهارشنبه

طرحی که مثل تیر وجدان به سوی دکترغنی شلیک شده است"مسعود صدیقی"
با ده مليون دالر (لويه جرگه و جشن استقلال) از شدت كدام مشكلات ميتوانستيم بكاهيم؟
من در حوزه ي كاري خودم مينويسم!

١:- سالانه بيش از چهارصد مليون دالر به خاطر تداوي مريضان، از كشور بيرون مي شود.
دو شفاخانه ي كوچك هركدام به هزينه ي سه مليون دالر، مجموعاً شش مليون دالر در دو زون كشور ساخته ميشد.
نام شفاخانه ها را ميگذاشتيم «شفاخانه ي تخصصي استقلال از انگليس»

٢:- با دو مليون دالر حداقل پنجاه داكتر را در رشته هاي مختلف طبي به كشور هاي پيشرفته به تخصص و فوق تخصص ميفرستاديم.
برداشتن اين دوگام در بخش صحت يقيناً باعث كاهش چشمگير مشكلات حوزه ي صحت ميشود!

٣:- با دو مليون دالر ديگر ميتوان چند سردخانه ي معياري كوچك ساخت كه محصولات زراعتي ما مثل اين روزها چنين بي ارزش نشده، و زحمات زارعين ما به هدر نرود، نام سردخانه ها را ميگذاريم "سردخانه هاي معياري تجليل جشن استقلال از انگليس"
صادقانه بگوييد، اين طوري بهتر نميشود جشن استقلال افغانستان را تجليل كرد؟

نكته: اين طرح ها مصرفي نيست، بلكه سرمايه گذاري است كه سالانه ميتواند تا بيش از پنجاه مليون دالر به كشور عزيز ما مفاد برساند.