-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۷, جمعه

عطا نور، تنها کسی بود که غنی را شکست داد

عطا محمد نور در چهار سال اخیر، تنها نیرویی بود که دربرابر بازسازی رواج منحط یک قطبی و دکتاتوری در شرایط حضور جامعه جهانی در افغانستان دست به مقاومت زد و از میدان به در نرفت.

عوامل مختلفی بر ظفرمندی دکترغنی برای واپس کردن عقربۀ زمان به سوی «گذشته» اثر گذار بود. عامل کلیدی، ترویج مصلحت و تسلیم طلبی و قربانی کردن ارزش های جدید از سوی فهیم قسیم، عبدالله و قانونی و خلیلی بر پای توهم طلبی سیاسی به رهبری کرزی و غنی بود؛ ورنه، هیچ ظرف و مظروفی برای فرار به دورۀ استبداد نرم و سخت وجود ندارد و سیر زمان افق های انسانی تری را در جامعه و تاریخ افغانستان گشاده است. 
مروجان برده گی سیاسی البته خود شان را از نظر جیفه های دنیا فربه کردند؛ درعوض، دربارگاه خداوندگار تاریخ ذلیل شدند. مشکل عطا نور این است که از نظر جوهره و خمیره عدالت طلبی و مقاومت نسبت به دیگران ارجح؛ اما در فهم و هضم قدرت فرهنگی و تاریخی، همسان عبدالله، قانونی، فهیم و خلیلی است. برداشت من این است که عطا نور برای رسیدن به قله رهبریت استراتیژیک، فرصت دارد؛ اما آیا قدرت اراده برای رسیدن به این مرتبه را دارد و یا خیر؟