-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۳۰, پنجشنبه

آقای رحمانی، با دل موش، شیری نتوان کرد!


اشاره: معلوم نشد که این نوشته منطقی از چه کسی است؟
 این نوشته مرا به آقای میر رحمان رحمانی برسانید؛

به قول قهرمان ملی کشور شهید آمر صاحب : 
اگر آزادی ما زیر سوال رود،اگر غرور ملی ما در هم شکسته شود،اگر استقلال ما نا بود گردد و به عزت ما تجاوز شود در آنصورت این زندگی کوچکترین ارزشی ندارد.
آقای رحمانی؛ محافظین و لشکر خودت هم کم از قطعه (PPS)ریس جمهور نیست، ضمنا پشتوانه کثیر از جمعیت مردمان و جوانان سربه کف را با خود دارید که با یک اشاره پارلمان را در حصار در می آورند و آماده جار‌وب کردن خس و خاشاک هستند که پارلمان را از وجود این پارازیت ها پاک کنند ولی، ولی حس می‌کنم دل شما دل موش است نه از شیر.
بخاطر کرسی پارلمان دلت را باید دل شیر ساخت،
ورنه ۵ سال با این موجودات چگونه ریاست خواهی کرد. معذرت میخواهم که تند و درشت می نویسم در یک کلمه باید؛ نر و ماده بودن را از همین گام نخست ثابت کرد، ورنه هر گلو پاره کردن ها کار را به جای نخواهد برد هنوز آغاز کار است.
با این روش که پیش گرفته اید؛ ریاست ات کوچک ترین ارزش نخواهد داشت وقتی تمام ارزش‌های ما نابود شود.